Prawo pracy / Umowy cywilnoprawne / Umowa agencyjna

Sednem i funkcją tej umowy jest uregulowanie świadczenia usług pośrednictwa między stronami umowy. Podpisując umowę agencyjną zgodnie z art. 758 § 1 KC przyjmujący zlecenie (agent), zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy, albo do zawierania ich w jego imieniu. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty agentowi umówionego wynagrodzenia (prowizji).

Dla zabezpieczenia interesów agenta, w art. 758 KC zagwarantowano, że każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień zmieniających ją lub uzupełniających. Powyższy art. KC obejmuje również ochroną wynagrodzenie agenta, któremu należy się prowizja, której wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Artykuły 761 i 764 KC zapewniają agentowi prowizję, także po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Należy się ona agentowi wtedy gdy:
  • wykonywał on pracę, np. pozyskiwał klientów na rzecz zleceniodawcy w trakcie trwania umowy, a zawarcie kontraktu pomiędzy klientem a zleceniodawcą nastąpiło po rozwiązaniu umowy agencyjnej,
  • z pozyskanych przez agenta, w trakcie trwania umowy klientów, zleceniodawca ma znaczne korzyści.

Kodeks Cywilny nie reguluje problematyki urlopu agenta, jednak w treści wielu umów wprowadza się w różnych formach płatny urlop, ze względu na brak ustawowych przeciwwskazań.

Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony lub zawartej na czas określony, a wykonywanej przez strony po upływie terminu na jaki została zawarta następuje:

  • z wyprzedzeniem jednego miesiąca, w pierwszym roku trwania umowy;
  • z wyprzedzeniem dwóch miesięcy, w drugim roku trwania umowy;
  • z wyprzedzeniem trzech miesięcy, w trzecim i następnych latach trwania umowy.

Umowa agencyjna daje agentowi pewne oszczędności. Wynikają one bowiem z tego, że agent, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, samodzielnie opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ale są one na stałym poziomie, niezależnym od wysokości osiągniętego wynagrodzenia. Ponadto agent może również skorzystać ze stałego, zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19%.źródło: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WarszawiePolityka Prywatności