Ścieżka kariery / Certyfikaty zawodowe

Jednym z popularnych sposobów przetarcia sobie ścieżki kariery, zarówno w kraju, jak i za granicą, jest zdobycie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Ich znaczenie będzie rosło – wchodzimy do Unii Europejskiej, a certyfikaty dla tamtejszych pracodawców są gwarancją, że zatrudniany pracownik posiada kwalifikacje na wysokim poziomie.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z międzynarodowych programów.

 

Kwalifikacje ACCA

– (Associations of Charted Certified Accountants) należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych na świecie, poświadczających wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Kurs i egzamin przeprowadzane są w języku angielskim. Wszystkie egzaminy od momentu rejestracji trzeba zdać w ciągu 10 lat. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku – w czerwcu i w grudniu w Warszawie. Program ACCA proponują w Polsce firmy BPP, ATC i Ernst&Young, Minimalny koszt to prawie 900 funtów - tyle trzeba zapłacić za egzaminy, rejestrację i członkostwo. Średni koszt semestru to 6500 złotych. Do tego należy doliczyć koszty kursu przygotowującego. Od niedawna można się także ubiegać o ACCA Diploma in International Financial Reporting, potwierdzający uzyskanie profesjonalnej biegłości w zakresie MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej).

Więcej informacji: www.accaglobal.com

 

CIA

- (Certified Internal Auditor) jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego. Egzaminy na CIA przeprowadza jedynie Institut of Internal Auditors (IIA), ale szkolenia przygotowawcze może prowadzić organizacja, która ma opracowany program studiów oraz posiada kompetentnych wykładowców (w Polsce np. Ernst&Young, Warszawski Instytut Bankowości, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). O certyfikat mogą się starać osoby, które mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy audytorskiej oraz ukończone studia wyższe. Egzamin CIA składa się z czterech części i obejmuje 80 pytań wielokrotnego wyboru. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku - w maju i w listopadzie, a przygotowanie do programu zabiera zwykle dwa lata. Koszt kursu przygotowawczego to wydatek rzędu 1100 euro za każdą część (plus opłata egzaminacyjna i rejestracyjna - 340 USD). Więcej informacji na stronie: www.theiia.org

 

 CFA

- Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA - dyplomowany analityk finansowy) nadawany przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute jest postrzegany jako symbol profesjonalizmu i doskonałości zawodowej na całym świecie. Posiadanie tego tytułu otwiera nowe możliwości pracy i pomaga rozwijać indywidualne kariery.

Program CFA odzwierciedla praktykę przebiegu procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych i jest głęboko osadzony w arkanach nowoczesnej analizy finansowej. Jest skierowany do osób chcących robić karierę w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego, bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz instrumentami pochodnymi. Pracodawcy i inwestorzy coraz mocniej doceniają wagę tego tytułu, co uwidacznia się w ofertach pracy, w których certyfikat CFA staje się ważnym kryterium. W Polsce to wciąż elitarny tytuł - może się nim poszczycić około 200 osób.

Korzyści wynikające z posiadania tytułu CFA

  • Wiarygodność i uznanie w środowisku finansistów w Polsce i na świecie
  • Międzynarodowa rozpoznawalność posiadanych kwalifikacji
  • Łatwość w podejmowaniu pracy zgodnej z kwalifikacjami i zawodowymi ambicjami
  • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy i gwarancja wynagrodzenia zgodnego z oczekiwaniami
  • Poszerzenie kontaktów i dostępu do najnowszej wiedzy
  • Wyższe wynagrodzenie

http://www.cfa-polska.pl/

 

 CIMA

- certyfikat z rachunkowości zarządczej nadawany przez The Chartered Institute of Management Accountants. Program złożony jest z 17 egzaminów podzielonych na 3 poziomy. Na etapie podstawowym przedmiotem studiów są podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej, ekonomika przedsiębiorstw, polskie prawo gospodarcze i matematyka w biznesie. Na etapie drugim: finanse, podatki, rachunkowość, międzynarodowe standardy rachunkowości, planowanie i kontrola, podejmowanie decyzji, projektowanie systemów informacyjnych oraz zarządzanie nimi, zarządzanie organizacją. Trzeci poziom poświęcony jest w całości strategiom: przedsiębiorstw, finansów i informacyjnym. Program na tym poziomie uzupełniony jest o studium przypadku. Egzaminy CIMA odbywają się dwa razy do roku (w maju i w listopadzie), a ich koszt to 350 zł wpisowego plus 150 zł opłaty za każdy egzamin. Do egzaminów przygotowuje warszawski Instytut Rachunkowości Zarządczej.

 

Certyfikaty CIM

The Chartered Institute of Marketing jest największą i najstarszą na świecie instytucją specjalizującą się w dziedzinie marketingu. Instytut powstał w 1911 roku i działa obecnie w 134 krajach świata. Certfikaty CIM można uzyskać na trzech poziomach:

The Certificate in Marketing

- jest to poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w pracy w biznesie, ani podstaw wiedzy ekonomicznej. Do egzaminu podejść mogą studenci i absolwenci wszystkich kierunków. Program trwa około 12 miesięcy.

The Advanced Certicate in Marketing

- to program na poziomie zaawansowanym, przeznaczony dla osób posiadających solidne podstawy wiedzy o marketingu (wymagany tytuł magistra w dziedzinie związanej z biznesem lub co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w marketingu). Głównym celem udziału w programie jest zdobycie umiejętności marketingowych niezbędnych w pracy na poziomie operacyjnym.

Diploma in Marketing

- najwyższy poziom certyfikowania The Chartered Institute of Marketing. Jest przeznaczony dla osób, które zajmować się będą marketingiem z poziomu zarządów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przynajmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu (w tym przynajmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku). Program obejmuje głównie zagadnienia związane z marketingiem strategicznym.

 

Koszty kursów wahają się w zależności od stopnia zaawansowania - średnio od 1,5 tys. do 12 tys. zł. Do egzaminów przygotowują: Instytut Rozwoju Biznesu, BPP Professional Education oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Więcej: www.cim.co.uk

 

MOUS (Microsoft Office User Specialist)

- program certyfikacji użytkowników w zakresie aplikacji Microsoft Office. Zaświadcza o umiejętności posługiwania się poszczególnymi programami wchodzącymi w zakres pakietu MS Office. Program został zainicjowany w lipcu 1998 r. Egzamin można zdawać na trzech poziomach: specjalista, specjalista - ekspert, specjalista-mistrz.

Egzamin ma charakter praktyczny, każde pytanie to wykonanie konkretnego zadania, które nie różni się niczym od codziennej pracy z daną aplikacją. Cena pojedynczego modułu wynosi ok. 110 zł. Egzaminy certyfikacyjne MOUS można zdawać w ośrodkach mających status ATC (Authorized Testing Center). Obecnie autoryzację ATC MOUS ma dwanaście ośrodków szkoleniowych w Polsce: DC Edukacja, Laser Systemy Informatyczne, Altkom Akademia, Centrum Technik Sieciowych, Optimus Comfort, Combidata Poland Sp. z o.o., Soft-tronik Education-Center, 2Si, Merinosoft, Instytut Kształcenia Informatycznego Kadr, CE EduSoft, Centrum Komputerowe ZETO Łódź.

 

ECDL

- (European Computer Driving Licence) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera (użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych). Koszt Europejska Karta Umiejętności Komputerowych i, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to 50 złotych, opłata egzaminacyjna za jeden moduł 30 złotych. ECDL uznawany jest przede wszystkim na terenie Europy. Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Wszystkie powinny być zdane w terminie 3 lat, ale niekoniecznie w tym samym miejscu, a nawet kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać w Polskim Biurze ECDL w Lublinie - www.ecdl.com.pl.

 

City & Guilds

jest największą organizacją w Wielkiej Brytanii przyznającą certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe w ponad stu dziedzinach. W Polsce dostępne są następujące certyfikaty: ESOL / SESOL, English for Business Communications, International Leadership and Management, e-Quals, ACE (Access Certificate in English Language Teaching), Spoken English, Test (SET) for Business, English for Office Skills, English for Business Communications. Certyfikaty dostępne są na trzech poziomach zaawansowania: Certyfikat, Dyplom i Dyplom Wyższego Stopnia. Egzaminy składają się z części praktycznej, podczas której oceniane są umiejętności zdającego oraz z teoretycznego egzaminu pisemnego przeprowadzanego zwykle w formie testu. Dla zapewnienia uczestnikom kursów podobnego standardu usług oraz bezstronności w przyznawaniu certyfikatów City & Guilds ujednoliciło proces egzaminacyjny. Napisane prace są sprawdzane w Wielkiej Brytanii przez ekspertów brytyjskich lub egzaminatorów zewnętrznych. Aby zdać trzeba otrzymać min. 60% punktów.

Więcej informacji: www.cityandguilds.pl

 

BTEC (Business and Technology Education Council) to program oferowany przez organizację Edexcel International. Jego ideą jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych odpowiadających merytorycznym standarom europejskim. W ramach realizowanego programu BTEC studenci mają szansę zdobyć certyfikat, który jest uznawany przez firmy i instytucje oraz umożliwia kontynuowanie nauki na uczelniach w ponad 110 krajach, które przystąpiły do programu. Więcej informacji: www.edexcel.org.uk

 

Certyfikaty informatyczny, wydawane są przez firmy informatyczne i stanowią dowód posiadania wiedzy i umiejętności koniecznych do posługiwania się danym produktem. I tak certyfikaty są wydawane przez następujące firmy: Cisco Systems (CCNA - Cisco Certified Networking Associate, CCNP- Cisco Certified Network Proffesional, oraz najwyższy CCIE – Cisco Certified Internetwork Expert), Microsoft (MCP – Microsoft Certfied Proffesional w zakresie konkretnego produktu), Sun Microsystems, Lotus, Intel, IBM, Oracle, Novell, Hewlett-Packard (HP Certified Professional), Compaq, Sybase. Więcej szczegółów na stronach producentów i firm.

 

oprac. Grupa MODUS

www.kariera.com.pl

 

 


Polityka Prywatności