Praca za granicą / EURES - międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy

Sieć EURES ułatwia mieszkańcom EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów EOG. EURES umożliwia poszukującym pracy i pracodawcom dostęp do informacji oraz doradztwa ułatwiającego przepływ siły roboczej, a także zapewnia przejrzystość rynku pracy na terenie EOG.

Eures_120.gifOd momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej Polacy poszukujący pracy mogą korzystać z usług oferowanych przez system EURES.

W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - należą do niego kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein) stale wzrasta znaczenie mobilności geograficznej pracowników i osób poszukujących pracy. Zjawisko to może bowiem redukować lub łagodzić negatywne trendy na rynku pracy.

Usługi EURES

EURES (European Employment Service - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w obszarze zatrudnienia, takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne. Głównym jej celem jest wpierania mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach EOG.

Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG. Dąży do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy.

EURES można zatem rozumieć jako międzynarodową sieć pośrednictwa pracy funkcjonującą w obrębie EOG.


EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć ludzką. Istotą EURES jest zarządzany na poziomie europejskim Europejski Portal Mobilności Zawodowej 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl - najważniejszy portal UE dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący dostęp do ofert pracy w krajach Unii. Sieć ludzka posiada własną strukturę organizacyjną na poziomie europejskim i krajów członkowskich EURES. Opiera się ona w głównej mierze na działalności doradców EURES.

Wyspecjalizowani doradcy EURES pochodzą ze służb zatrudnienia i innych ważnych organizacji działających w obszarze rynku pracy. Ich podstawowym zadaniem jest międzynarodowe pośrednictwo pracy, doradztwo i dostarczanie informacji ułatwiających osobom poszukującym pracy i pracodawcom poruszanie się na rynkach pracy krajów EOG. Informacje te dotyczą przede wszystkim istniejących nadwyżek i niedoborów na rynku pracy w poszczególnych zawodach, warunków życia i pracy oraz barier w mobilności.

Doradcy EURES współpracują ze sobą w ramach sieci przede wszystkim w obszarze zatrudnienia i szkoleń zawodowych. Obecnie cała sieć EURES liczy około 700 wyspecjalizowanych doradców.


W Polsce usługi EURES realizowane są przez doradców EURES zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy. Dodatkowo, w każdym powiatowym urzędzie pracy znajduje się asystent EURES, który udzieli osobie zainteresowanej podjęciem zatrudnienia za granicą, podstawowych informacji na temat możliwości poszukiwania pracy poprzez system EURES. W tych województwach, które w chwili obecnej nie mają swojego doradcy, jego rolę spełniają właśnie asystenci EURES.


Fundamentalną zasadą sieci EURES jest równe traktowanie wszystkich klientów, bez względu na kraj ich zamieszkania na terenie EOG.


Oferty pracy

Polscy obywatele otrzymali możliwość dostępu do ofert pracy z innych krajów Wspólnoty wraz z przystąpieniem polskich służb zatrudnienia do sieci EURES, które nastąpiło z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Każda osoba zainteresowana pracą w innym kraju EOG będzie mogła uzyskać informacje o zagranicznych ofertach pracy skierowanych do polskich pracowników na dwa sposoby:

  • bezpośrednio przez Internet, wchodząc na stronę internetową EURES pod adresem http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl zawierającą bazę danych o wolnych miejscach pracy,
  • od doradców i asystentów EURES, zatrudnionych w urzędach pracy.
Najszybciej można dotrzeć do oferty EURES korzystając ze strony internetowej, którą zarządza Komisja Europejska. Zamieszczone są tam wszystkie oferty pracy znajdujące się w zasobach publicznych służb zatrudnienia krajów EOG. Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika z innego kraju, wtedy taka oferta pracy oznaczona jest niebieską flagą Unii Europejskiej, co oznacza, że jest ofertą pracy EURES. Dodatkowych informacji na temat konkretnego ogłoszenia udzieli Ci doradca EURES, który w razie konieczności, skontaktuje się bezpośrednio z pracodawcą.

Po znalezieniu odpowiedniej oferty pracy w systemie elektronicznym, należy skontaktować się z osobą wskazaną w ofercie pracy. Informacje dotyczące dalszego trybu postępowania znajdziesz w opisie każdej oferty. Baza danych EURES z ofertami pracy jest stale aktualizowana.

Od 1 stycznia 2005 r. wszystkie oferty pracy, którymi dysponują publiczne służby zatrudnienia krajów EOG, są publikowane w bazie ofert pracy EURES, znajdującej się na portalu EURES. Takie rozwiązanie ma zapewnić przejrzystość na europejskim rynku pracy.


Wyszukiwanie ofert pracy umożliwia funkcja "Job-Search". Każda oferta pracy posiada jednolitą strukturę, która ma za zadanie ułatwić osobie poszukującej pracy doprecyzowanie własnych preferencji. Oferty opisane są według takich kategorii, jak np. nazwa zawodu, staż pracy, miejsce pracy, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony), wymiar etatu (np. w pełnym wymiarze godzin).


Baza CV


Każda osoba poszukująca pracy w kraju należącym do EOG może zamieścić swoje CV
w bazie danych EURES "CV-Search", dostępnej na portalu EURES. W ten sposób zaprezentuje się potencjalnym pracodawcom. Podstawowym celem bazy CV jest ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami.

Żeby zarejestrować swoje CV, wystarczy połączyć się ze stroną internetową EURES i w trybie "on-line" wypełnić odpowiedni formularz. Każdy rejestrujący się użytkownik otrzyma hasło i login dostępu, które umożliwi mu późniejsze modyfikacje lub aktualizowanie danych. Każdy użytkownik powinien pamiętać o stałym odwiedzaniu swojego konta. Jeżeli nie zaloguje się na swoim koncie przez 12 tygodni, wtedy pracodawca nie będzie mógł przeglądać jego CV. W przypadku, gdy użytkownik nie odwiedzi swojego konta przez okres 1 roku, jego CV zostanie całkowicie usunięte z systemu. Pełny dostęp do bazy danych CV posiadają zarejestrowani doradcy EURES i pracodawcy. Przy przeglądaniu CV przez innych pracodawców liczba wyświetlanych pól tekstowych pozostaje ograniczona do najistotniejszych informacji, takich jak: wykształcenie, poszukiwany rodzaj zatrudnienia i wiek kandydata. W tej sytuacji kontakt z kandydatami jest ograniczony i możliwy wyłącznie przez doradcę EURES. W przypadku pełnego dostępu, pracodawca może kontaktować się z kandydatem bezpośrednio. Usługa
ta jest bezpłatna zarówno dla osób poszukujących pracy, jak również dla pracodawców.

Informacje o kraju, w którym chcesz pracować


Takie praktyczne informacje znajdziesz w bazie danych o warunkach życia i pracy, dostępnej na stronie internetowej EURES. Można je również uzyskać od doradców sieci. Ich celem jest pomoc osobom poszukującym pracy w podejmowaniu świadomych decyzji związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.

Dane na temat warunków życia i pracy w wybranym kraju ułatwią dostęp do informacji o prawie pracy, umowach o pracę, ustawodawstwie socjalnym, edukacji, wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych, systemie opieki zdrowotnej, systemie politycznym i administracyjnym, podatkach, życiu społecznym i kulturalnym, kosztach utrzymania i wielu innych. Dane o rynku pracy dotyczą informacji na temat stanu i trendów na rynku pracy - w podziale na regiony, sektory działalności, kwalifikacje pracowników oraz informacji na temat nadwyżek czy niedoborów zatrudnienia i dostępu do danego rynku pracy w okresie przejściowym.


Wszystkie kraje należące do sieci EURES, w tym Polska, zobligowane zostały przez Komisję Europejską do utworzenia krajowej strony internetowej EURES. Ma ona spełniać przede wszystkim funkcję informacyjną wobec polskich klientów EURES.

Poszukujący pracy w innym kraju oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracownika z zagranicy, mogą za pomocą krajowej strony internetowej uzyskać informacje na temat sieci EURES, przepisów prawnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników i podejmowania zatrudnienia na terytorium państw EOG, targów pracy i rekrutacji za granicą z udziałem EURES w Polsce, a także danych teleadresowych doradców EURES w Polsce, co ułatwia nawiązanie z nimi kontaktu. Na stronie tej znajduje się również link portalu EURES, prowadzonej przez Komisję Europejską oraz link do polskiej bazy ofert pracy, publikowanych przez urzędy pracy.

Czy polscy obywatele mają dostęp do ofert pracy z innych krajów Unii Europejskiej?


Oczywiście, polscy obywatele otrzymali taką możliwość po przystąpieniu polskich służb zatrudnienia do sieci EURES, która nastąpiła z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Każda osoba zainteresowana pracą w innym kraju EOG może uzyskać informacje o zagranicznych ofertach pracy skierowanych do polskich pracowników na dwa sposoby:
  • bezpośrednio poprzez internet na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, pod adresem http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl - najważniejszym portalu UE dotyczący mobilności na rynku pracy, oferującym dostęp do ofert pracy w krajach Unii,
  • od doradców i asystentów EURES w urzędach pracy.
Jak najszybciej dotrzeć do zagranicznej oferty pracy pochodzącej z innego kraju EOG?

Najszybszym sposobem dotarcia do takiej oferty pracy i zapoznania się z nią jest skorzystanie z możliwości jakie oferuje zarządzany przez Komisję Europejską Europejski Portal Mobilności Zawodowej (http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl), który oferuje dostęp do ofert pracy zgłaszanych w urzędach pracy w krajach EOG.
Wyszukiwanie ofert pracy umożliwia funkcja "Znaleźć pracę", dostępna na głównej stronie portalu. Każda oferta pracy posiada jednolitą strukturę, która ma za zadanie ułatwić osobie poszukującej pracy doprecyzowanie własnych preferencji. Oferty opisane są według takich kategorii, jak np.: nazwa zawodu, staż pracy, miejsce pracy, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu. Informacje dotyczące dalszego trybu postępowania znajdują się w opisie każdej oferty i w zależności od tego kontakt z pracodawcą może nastąpić bezpośrednio z samym pracodawcą lub przez wskazanego w ofercie doradcę EURES, odpowiedzialnym za rekrutację.

Baza danych EURES z ofertami pracy jest aktualizowana na bieżąco a korzystanie z niej jest bezpłatne. Doradca EURES może udzielić dodatkowo bliższych informacji na temat konkretnej oferty pracy i jeżeli jest to konieczne, skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą.

Czy oprócz ofert pracy dostępnych na portalu EURES Komisji Europejskiej urzędy pracy posiadają dodatkowe oferty pracy za granicę do krajów EOG?


W przypadku, gdy pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem pracowników z Polski, kontaktuje się z zagranicznym doradcą EURES, który przekazuje ofertę pracy do polskich doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy. Oferty są rozpowszechniane przez wojewódzki urząd pracy we współpracy z asystentami EURES w powiatowych urzędach pracy. Dlatego też warto śledzić tablice ogłoszeń i strony internetowe urzędów pracy, ogłoszenia w lokalnej prasie i innych mediach. Dodatkowo kilka razy do roku w różnych miastach polski organizowane są międzynarodowe targi pracy EURES.


Czy oferty pracy EURES są bezpieczne?


Oferty pracy EURES pochodzą od urzędów pracy z krajów EOG i przechodzą weryfikację zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju EOG. Gwarantuje to duży stopień bezpieczeństwa oferowanych miejsc pracy.


Czy polscy obywatele zainteresowani podjęciem pracy w innym kraju EOG mają możliwość zamieszczenia na portalu EURES swojego CV?


Każda osoba zainteresowana podjęciem pracy w innym kraju EOG ma możliwość umieszczenia swojego CV w bazie danych "CV online", dostępnej na portalu EURES. Podstawowym celem bazy CV jest ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami.

Żeby zarejestrować swoje CV, wystarczy połączyć się ze stroną internetową EURES i w trybie "on-line" wypełnić odpowiedni formularz. Każdy rejestrujący się użytkownik otrzyma login i hasło dostępu, które umożliwi mu późniejsze modyfikacje lub aktualizowanie danych. Każdy użytkownik powinien pamiętać o stałym odwiedzaniu swojego konta. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się na swoim koncie przez okres 12 tygodni, wtedy pracodawca nie będzie mógł przeglądać jego CV. W przypadku gdy użytkownik nie odwiedzi swojego konta przez okres 1 roku, jego CV zostanie całkowicie usunięte z systemu. Dodatkowo po zarejestrowaniu CV za pomocą funkcji "Jobs matching my CV" można sprawdzić, czy spełnia się wymagania jakiegoś pracodawcy oferującego pracę przez system EURES.

Pełny dostęp do bazy danych CV posiadają doradcy EURES i zarejestrowani pracodawcy. Przy przeglądaniu CV przez innych pracodawców liczba wyświetlanych pól tekstowych pozostaje ograniczona do najistotniejszych informacji, takich jak: wykształcenie, poszukiwany rodzaj zatrudnienia i wiek kandydata. W tej sytuacji kontakt z kandydatami jest ograniczony i możliwy wyłącznie przez doradcę EURES. W przypadku pełnego dostępu pracodawca może kontaktować się z kandydatem bezpośrednio. Usługa ta jest bezpłatna zarówno dla osób poszukujących pracy, jak również dla pracodawców. Funkcja wypełniania formularza CV i przeglądania bazy CV dostępna jest w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Czy istnieje możliwość uzyskania bliższych informacji o kraju, w którym chcielibyśmy rozpocząć pracę?


Takie praktyczne informacje znajdują się w bazie danych o warunkach życia i pracy, dostępnej na portalu EURES Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl). Dodatkowo informacje te będzie można uzyskać od doradców i asystentów EURES w urzędach pracy.

Celem tych informacji jest pomoc osobom poszukującym pracy w podejmowaniu świadomych decyzji związanych ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy. Dane na temat warunków życia i pracy w wybranym kraju ułatwią dostęp do informacji o prawie pracy, umowach o pracę, ustawodawstwie socjalnym, edukacji, wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych, systemie opieki zdrowotnej, systemie politycznym i administracyjnym, podatkach, życiu społecznym i kulturalnym, kosztach utrzymania i wielu innych. Dane o rynku pracy dotyczą informacji na temat stanu i trendów na rynku pracy - w podziale na regiony, sektory działalności, kwalifikacje pracowników oraz informacji na temat nadwyżek czy niedoborów zatrudnienia i dostępu do danego rynku pracy w okresie przejściowym.

Tekst został udostępniony przez nieistniejący już serwis 1praca.gov.pl
Była to strona rządowego programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca".


Polityka Prywatności