Praktyki i staże / Internship - Travel Exchange & Education

Jedną z pierwszych organizacji z Polski wstępującą do GWEA (Global Work Experience Association) została katowicka firma Travel Exchange & Education. Członkowstwo TEE w tej prestiżowej organizacji zaowocowało przygotowaniem szerokiej i wyselekcjonowanej oferty zagranicznych praktyk i staży zawodowych.

Trochę historii
Decyzją Komisji Europejskiej w połowie 1994 roku powołano do życia program Leonardo da Vinci. Był to milowy krok w rozwoju i popularyzacji praktyk i staży międzynarodowych. Cztery lata później, do krajów objętych działaniem programu dołączyła Polska i polscy studenci.

Zainteresowanie programem przerosło najśmielsze oczekiwania jego twórców. Niebawem okazało się, że środki dostępne na poczet realizacji programu są zbyt małe, by zaspokoić potrzeby wszystkich chętnych. Osoby, które nie zakwalifikowały się do uczestnictwa w Leonardo, swoich szans na wyjazd musiały szukać gdzie indziej. Tak rozpoczął się rozwój programów praktyk 'komercyjnych' umożliwiających wszystkim studentom i absolwentom szansę na zdobywanie doświadczenia w większości popularnych branż i w każdym niemal zakątku świata.

Ilość firm oferujących programy praktyk zaczęła się radykalnie zwiększać. Zrodziło to potrzebę powstania podmiotu, który miałby nadzorować ich działalność oraz jakość oferowanych przez nie programów. W 2003, z inicjatywy międzynarodowego stowarzyszenia FIYTO (Federation of Youth Travel Organization), skupiającego firmy, organizacje rządowe i pozarządowe świadczące szeroki zakres usług związanych z turystyką edukacyjną, powstała GWEA - Global Work Experience Association. Misją GWEA jest propagowanie idei międzynarodowych staży na całym świecie i czuwanie nad ich ustandaryzowaną jakością. By należeć do grona członków tej prestiżowej organizacji, firmy powinny spełniać surowe kryteria, a także postępować wg Code of Conduct - czyli spisu reguł i zasad, którymi muszą kierować się podmioty biorące udział w organizacji praktyk zawodowych.

Dziś
Obecnie na świecie działa około 400 firm i organizacji non-profit zajmujących się praktykami. Jednak całkowitym zaufaniem można obdarzyć tylko te, będące pełnoprawnymi członkami GWEA.

Polscy studenci i absolwenci mogą wziąć udział w programach Internship praktycznie w większości krajów świata, jednak ze względu na odległość i przepisy wizowe, największą popularnością cieszą się wyjazdy do krajów Unii Europejskiej, a szczególnie do stolic tych państw i większych miast: Londynu, Paryża, Wiednia, czy Sewilli.

Chęć udziału w programach INTERNSHIP deklarują zarówno absolwenci jak i studenci ostatnich lat, dla których tego typu praktyka jest bardzo wartościowym uzupełnieniem odbytych w Polsce studiów. Wiek uczestników mieści się w przedziale 22 - 29 lat.

Praktykę podjąć można we wszystkich niemal branżach. Najczęściej wskazywanymi dziedzinami przez uczestników są: marketing, reklama, PR, prawo, finanse, bankowość, księgowość. Praktykanci zdobywają wiedzę z zakresu terminologii używanej w firmie, poznają zasady organizacji i podziału zadań, zdobywają umiejętności prowadzenia służbowych rozmów telefonicznych i korespondencji biznesowej, oraz pozostałe elementy szeroko pojętej kultury biznesu.

Praktyki nie są wyjazdami typowo zarobkowymi. Co prawda większość programów typu Internship nie nakłada na pracodawców obowiązku wypłaty wynagrodzenia, jednak firmy starają się rewanżować swoim praktykantom za wykonaną pracę. Robią to zazwyczaj poprzez refundację kosztów dojazdu do pracy, bądź poprzez opłacanie posiłków w czasie pracy, albo wypłacając kieszonkowe. Znakomitym tego przykładem jest Internship UK PLUS, gdzie pracodawca zobowiązuje się do wypłaty stażyście 250 funtów miesięcznie, czy Work Experience in Spain - program praktyk w hiszpańskich hotelach, gdzie wypłaca się kieszonkowe od 150 do 300 euro.

Im większe zaangażowanie praktykanta, tym więcej może on zyskać. Firmy często traktują praktyki jako szansę na "wyłowienie" bardzo zdolnego, wykształconego, znającego języki obce pracownika, a sytuacja proponowania praktykantowi zatrudnienia po zakończonym stażu zdarza się coraz częściej. Takie zachowanie organizacji są logicznie uzasadnione! Firma nie musi tracić ani czasu ani pieniędzy na rekrutację, bo przecież ma już wyszkolonego i sprawdzonego pracownika

Program Internship można odbyć w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, USA, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Brazylia.

Wojciech Topiłko

Polityka Prywatności